• Sa Rectoria Vella
Inici >> Noticies >> Anunci: aprovació inicial Ordenança sobre l'ús

Anunci: aprovació inicial Ordenança sobre l'ús

El Ple de l’ajuntament de Vilafranca de Bonany en sessió ordinària celebrada en data 14 de març de 2017, va acordar l’aprovació inicial de l’ordenança sobre l’ús de canalitzacions i xarxes de serveis. En compliment de l’article 17 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es sotmet l’expedient a exposició pública per termini de trenta dies a partir del dia següent al de inserció d’aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears per tal que pugui ser examinat i es puguin presentar les reclamacions oportunes.
Si transcorregut el mencionat termini no s’haguessin presentat reclamacions, l’esmentat acord d’aprovació provisional s’entendrà com d’aprovació definitiva sense més tràmit.