• Sa Rectoria Vella
Inici >> Perfil del contractant

Perfil del contractant

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació relativa a la seva activitat contractual, a partir de dia 1 de maig de 2008, els ajuntaments estan obligats a difondre mitjançant les seves pàgines webs els plecs i anuncis de licitació, a més de tot tipus de concursos. LEY 30/2007, 30 DE OCTUBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.Publicat al BOE núm. 261 de dia 31 d'octubre de 2007. El contingut d'aquesta pàgina té caràcter purament informatiu.
1/ Pel que fa als terminis de publicació, l'únic document que dóna fe dels terminis és l'edicte al Diari oficial corresponent.
2/ Pel que fa al contingut, en cas de discrepàncies entre la documentació suministrada de forma presencial i la publicada a la pàgina web, prevaldrà la primera.

Des del 9 de març de 2018 i de conformitat amb el previst en l'article 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, el perfil de contractant de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany i els seus organismes autònoms passa a integrar-se en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per accedir a les licitacions publicades des d'aquesta data, es pot fer a través d'aquest enllaç d'accés a la Plataforma de Contractació del Sector Públic:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratant...

Pàgines

Subscriure a Perfil del contractant